O podporných skupinách

Čo je podporná skupina?

V podpornej skupine sa stretávajú ľudia, ktorí prechádzajú podobnými zážitkami, skúsenosťami a spoločne hovoria o tom, čo ich trápi, teší, čo sa s nimi, v nich deje. Členovia a členky skupiny si dávajú navzájom spätnú väzbu a podporu tak, že vyjadrujú svoje pocity, postoje, názory spojené s tým, čo niekto hovorí, alebo robí. Tieto interakcie zároveň ponúkajú členom/ kám skupiny príležitosť naučiť sa viac o sebe samom/ ej, o spôsobe, akým komunikujú s ostatnými, ako na iných pôsobia, čo v nich vyvolávajú. Okrem samotných účastníkov/ čiek skupiny tomuto procesu napomáha facilitátor/ ka. Výnimočnosť podpornej skupiny spočíva aj v jej bezpečnosti a nehodnotiacej atmosfére. To, čo sa na skupine preberá, je dôverné a mimo skupinu o tom členovia/-ky s nikým cudzím nehovoria. Členovia/ ky skupiny sa spolu postupne zoznamujú, zbližujú a nadobúdajú úroveň dôvery, ktorá im umožňuje vytvárať osobnejšie, hlbšie a úprimnejšie vzťahy.

Prečo to funguje?

Keď ľudia prichádzajú do skupiny a sú v otvorenom, slobodnom, uvoľnenom kontakte s ostatnými členmi/ kami, zvyčajne sa im darí pretvárať ťažkosti, ktoré ich do skupiny priviedli. Súčasne sa dozvedajú a je povzbudzujúce počuť, že iné/ í majú podobné problémy, že v tom človek nie je sám, nie je úplne odlišný od ostatných a teda mu môžu druhí aj rozumieť. V atmosfére dôvery, ktorá sa v skupine vytvára, sa ľudia cítia slobodní a je pre nich prirodzené, starať sa o druhých a pomáhať si navzájom. Nevyjadrené pocity sú jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia zažívajú ťažkosti. Rozprávanie o sebe v bezpečnom a podpornom prostredí je preto dôležitou časťou skupinovej práce.

Stať sa súčasťou takejto skupiny môže byť zdrojom tvojho osobnostného rastu. Skupina sprostredkováva osobné a medziľudské výzvy, ale tiež v nej môžeš stretnúť ľudí, ktorí ti pomôžu zmeniť pohľad na veľa vecí – na seba, medziľudské vzťahy a pod.. Poznanie a podpora získané prostredníctvom zážitku v skupine môže do veľkej miery obohatiť tvoj život.

Mýty o podporných skupinách

„Budú ma nútiť hovoriť o mojich najhlbších myšlienkach, pocitoch a tajomstvách.“

Čo, do akej hĺbky a kedy budeš o sebe hovoriť, je len na tebe. Väčšina ľudí príde na to, že pokiaľ sa cítia dostatočne bezpečne, aby rozprávali o tom, čo ich trápi, skupina vie byť pre nich veľmi nápomocná. Nehovor o tom, o čom nie si pripravený/ á hovoriť. Rovnako prínosné môže byť počúvať druhých a rozmýšľať nad tým ako sa to, čo hovoria dotýka teba.

„V skupine mi potrvá dlhšie urobiť pokrok, lebo sa budem musieť deliť o čas s viacerými ľuďmi.“

Výhodou podporných skupín je, že sú efektívne dokonca aj počas sedení, kedy povieš veľmi málo a len pozorne počúvaš ostatných. Ľudí , ktorí sa ti zdajú na prvý pohľad úplne rozdielni, môžu ťažiť veľmi podobné veci ako teba. To znamená, že počas toho ako niekto iný zo skupiny pracuje na tom, čo ho trápi, sa môžeš dozvedieť veľa o sebe. Členovia/ ky skupiny často prinesú emocionálne silné obsahy, ktorých si si predtým nebol/ a vedomý/ á alebo by si ich sám/ sama nepriniesol/ a.

„Je pre mňa veľmi ťažké hovoriť s ľuďmi, preto nikdy nebudem schopný/ á hovoriť v skupine o svojich témach, problémoch.“

Veľa ľudí pociťuje úzkosť z toho, či budú schopní v skupine hovoriť. Prínosom podpornej skupiny je, že sa v nej stretáva veľa rôznych osobností, zážitkov a spôsobov zvládania problematických situácií, ktoré uplatňujú jej členovia/ ky. Silné stránky niektorých členov/ iek môžu slúžiť ako povzbudenie pre tých ľudí v skupine, ktorí svoju silu ešte len hľadajú. Atmosféra dôvery a súdržnosti, ktorá sa v skupine postupne buduje, je vo väčšine prípadov motivujúca aj pre ľudí, ktorí potrebujú dlhší čas, na to, aby zdieľali svoje pocity a príbehy so skupinou.

„Obávam sa, že budem slovne napadnutá/ ý facilitátorom/ kou a ostatnými členmi/ kami skupiny.“

Je veľmi dôležité, aby sa členovia/ ky skupiny cítili bezpečne. Na utváraní bezpečného prostredia sa spolupodieľa facilitátor/ ka, ktorý/á je do istej miery „vzorom“. Ak sa naučíš akceptovať ostatných členov/ ky, zlepšuje sa aj tvoje prijímanie spätnej väzby od nich. Ak sa ti podarí ľuďom v skupine dôverovať, je pravdepodobnejšie, že spätnú väzbu nebudeš vnímať ako ohrozenie, ale naopak, ako snahu pomôcť. Je zriedkavé nájsť niekoho, kto citlivo poukáže na to, ako môže byť tvoje správanie zraňujúce pre teba aj pre iných. V každodennom živote máme málokedy čas na to, aby sme si všímali druhých. Rôzne dôvody nám často bránia citlivo rozprávať o našich pocitoch a dojmoch, ktoré by mohli byť pre druhých konštruktívne, či akokoľvek nápomocné. Práve toto je jedna z vecí, ktoré ti môže skupina ponúknuť.

Kontakt

V prípade, že sa chceš zapojiť do niektorej z podporných skupín, prosím, kontaktuj ma:

Mgr. Katarína Franeková
katarina.franekova@qcentrum.sk

Podporné skupiny

  • pre ľudí prechádzajúcich coming outom
  • pre transgender ľudí
  • pre rodičov a blízkych LGBT ľudí